संकटापन्न नेपाली खेलकुद : अत्यासमा खेलाडी, रमिते सरकार